Sacraments‎ > ‎

ANNOINTING OF THE SICK

Formerly referred to as "The Last Rites", any seriously ill person should receive the Sacrament for the Sick while the person is still conscious and able to participate in the prayers with his/her family.

If the sick person is in a hospital, please ask the nurse to call the Catholic chaplain of the hospital. The local chaplain is much closer and can get to the hospital more quickly than your local parish priest.

If the sick person is at home within the parish, please contact the parish office (Tel.  - 8265315) during office hours.

Please do not wait, if a person is sick and should receive this sacrament, call a priest BEFORE it becomes an emergency.


PAGPAPAHID NG BANAL NA LANGIS SA MAY SAKIT

Dating tinatawag na "Huling Ritwal", sino mang may grabeng karamdaman ay dapat makatanggap ng Sakramento ng Pagpapahid ng Banal na Langis habang siya ay may malay pa at kaya pang sumabay sa mga dasal na bibigkasin kasabay ang mga miyembro ng kanyang pamilya.

Kung ang may sakit ay nasa ospital, sabihin sa nars na tawagan ang Catholic chaplain ng ospital.  Mas malapit siya (Catholic chaplain) sa lugar kaya naman mas madali siyang makapupunta doon kaysa sa mga pari sa inyong parokya.

Kung ang may sakit naman ay nasa inyong bahay na sakop sa Parokya, tumawag lamang sa opisina ng Parokya (tel. 826.53.15) 8:00 am to 5:00 pm, Lunes hanggang Sabado.

Huwag nang hintaying lumala pa ang sitwasyon na kung kailan nag-aagaw-buhay  na ang may sakit ay saka lamang kayo tatawag ng pari para sa sakramentong ito.


Sacrament of Reconciliation

    -    Saturday                          5:30 pm to 6:30 pm;
   -    30 minutes before the evening Mass               
        
celebration;

   -    By appointment.

EUCHARISTIC ADORATION

First Friday of the month, immediately before the 7:30 pm Mass